นโยบายความเป็นส่วนตัว

( Privacy Policy )

บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด (“เรา” หรือ “บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้เข้ามายังเว็บไซต์หรือได้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเรา ได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

2 ) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3 ) วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

4 ) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

5 ) การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

6 ) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

7 ) มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

8 ) สิทธิของเจ้าของข้อมูล

9 ) การจัดการคุกกี้ (Cookies)

10 ) การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

11 ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

12 ) ช่องทางการติดต่อ

คำนิยาม
เรา/บริษัทฯ
หมายถึง บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด
ข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ อาทิ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
ข้อมูลอ่อนไหว
หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ท่าน
หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
การประมวลผลข้อมูล
หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น
แอพพลิเคชั่น
หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื่อให้ทำงานตามคำสั่ง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยแอพพลิเคชั่นต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ
IP Address
หมายถึง สัญลักษณ์เชิงหมายเลขที่กำหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ ที่มีส่วนร่วมอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในการสื่อสาร
คุกกี้ (Cookies)
หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน โดยคุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในแต่ละครั้งที่ท่านกลับเข้ามาดูที่เว็บไซต์ดังกล่าว

1พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562 มาตรา 4
2 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562 มาตรา 26
1 ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราโดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์/สินค้า และการให้บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทุกช่องทาง ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์/สินค้า หรือการใช้บริการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางโทรทัศน์ (ระบบ Call Center) ช่องทางตัวแทนจัดจำหน่าย ช่องทางดิจิทัล E-commerce และ E-Marketplace (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ, Facebook, Line, Shopee, Lazada เป็นต้น) ช่องทางร้านค้าและการจัดงานกิจกรรม ตามสาขาทั่วประเทศของบริษัทฯ รวมถึงเมื่อท่านได้ลงทะเบียนหรือกรอกใบสมัคร หรือใช้บริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทศัพท์ อีเมล เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ ข้อมูลด้านการเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร ข้อมูลการชำระด้วยบัตรเครดิต รวมไปถึงข้อมูลประวัติการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าหรือใช้บริการดังกล่าว
 2. ข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์/สินค้าของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา สำหรับส่วนงานบริหารสินค้าในรูปแบบ GP (Gross Profit) ผ่านช่องทางโทรทัศน์ (ระบบ Call Center)
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ได้แก่
  • ข้อมูลการเคลมผลิตภัณฑ์/สินค้า หรือการใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลโรคประจำตัวและอาการแพ้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์/สินค้าของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ และรูปภาพอาการแพ้
  • ข้อมูลด้านสุขภาพ การทดลองและแบบทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์/สินค้าของบริษัทฯ รวมถึงการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ ผ่านทาง Line @amadoguru ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพประวัติการรักษา รูปภาพที่สามารถระบุถึงอาการของโรค

  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวมีความจำเป็นต่อกระบวนการพิจารณาการเคลมผลิตภัณฑ์/สินค้าหรือการใช้บริการของบริษัทฯ รวมถึงการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพต่าง ๆ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการพิจารณาตามคำร้องขอ หรือให้บริการตอบข้อซักถามด้านสุขภาพแก่ท่านได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 4. ข้อมูลการรับสมัครตัวแทนจัดจำหน่าย การขอวงเงินเครดิตกับบริษัทฯ การขายผลิตภัณฑ์/สินค้าให้กับตัวแทนจัดจำหน่าย การแลกของรางวัลต่าง ๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการจัดการฝึกอบรมให้กับตัวแทนจัดจำหน่าย และข้อมูลประวัติการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าของตัวแทนจัดจำหน่าย ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น สัญชาติ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสตัวแทน หมายเลขโทศัพท์ ที่อยู่ เลขที่บัญชีธนาคาร
 5. ข้อมูลการขออนุญาตเซ็นเซอร์ในการออกอากาศ รวมถึงข้อมูลของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์/สินค้าจริงที่นำมาใช้ในการออกรายการทางโทรทัศน์ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รูปภาพของผู้ใช้จริง ข้อมูลบัตรประชาชน
 6. ข้อมูลการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้า และ/หรือการให้หรือใช้บริการจากคู่ค้า คู่สัญญา พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่ค้า เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้ประสานงาน ผู้ส่งสินค้า ผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่นิติบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัทฯ ด้วย โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น
 7. ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารต่าง ๆ จากการทำแบบสำรวจ หรือข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจ ความสนใจ หรือพฤติกรรมการบริโภค เป็นต้น
 8. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ที่ถูกสร้างโปรไฟล์ที่ประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัทฯ เพื่อการเข้าใช้บริการในช่องทางการให้บริการของเรา อาทิ แอพพลิเคชั่นการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เพื่อสมัครต่าง ๆ ได้แก่ สมัครงาน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์หรือทางช่องทางอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด
 9. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลการสมัครงาน ประวัติการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลการธนาคาร หรือการชำระเงินอื่น ๆ รวมทั้งวันที่และเวลาที่ชำระเงิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการทำธุรกรรมของท่าน
 10. ข้อมูลจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแอพพลิเคชั่นที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลการใช้และความเคลื่อนไหวในการเข้าถึงแต่ละส่วนของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ข้อมูลการใช้โซเชียลมีเดียและการโต้ตอบกับโฆษณาออนไลน์ของบริษัท เช่น รุ่นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (Browser type and version) ประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป หรือสมาร์ทโฟน) ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP Address ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือปลายทาง ข้อมูล Location ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเข้าชมหรือค้นหา
 11. ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อของท่านกับเรา ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกข้อความของผู้รับบริการ การประเมินความพึงพอใจ การบันทึกเสียงสนทนา หรือการบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิด เมื่อท่านมาติดต่อที่สำนักงานใหญ่ หรือร้านค้าสาขาของบริษัทฯ
 12. ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน เมื่อมีการใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social media credential) เช่น Facebook และ Line เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใด ๆ ของบริษัทฯ เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social media account ID) สิ่งที่สนใจ (Interests) รายการที่ชอบ (Likes) และรายชื่อเพื่อนของท่าน ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำไว้ให้โดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการเข้าทำสัญญากับท่าน หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ด้านล่างหรือให้บริการแก่ท่านได้อย่างเต็มรูปแบบ หรือท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัทฯ ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการขอความยินยอม หรือแจ้งนโยบายฉบับนี้แก่บุคคลที่สามในนามของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้

2 ) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังต่อไปนี้

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้
  1. ขั้นตอนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์/สินค้า หรือการใช้บริการกับเรา ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับเรา รวมถึงการเคลมสินค้า และการขอรับคำปรึกษาทางด้านสุขภาพกับเรา ผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center) และทางดิจิทัล E-commerce และ E-Marketplace
  2. จากการติดต่อจากท่านโดยได้รับแจ้งจากทางโทรศัพท์ (Call Center) ช่องทางดิจิทัล E-commerce และ E-Marketplace หรือได้รับทางอีเมล
  3. จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม (Survey) การเข้าร่วมเล่นกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ หรือการโต้ตอบทางช่องทางดิจิทัลหรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเราและท่าน
  4. เก็บจากข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ของเราผ่าน Browser’s cookies ของท่าน
  5. เก็บจากการสมัครงาน การค้ำประกันการสมัครงาน และการทำธุรกรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
  1. ตัวแทนจัดจำหน่าย
  2. หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรมสรรพากร สถานีตำรวจ สถานพยาบาล บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา
  3. ผู้ให้บริการด้านการจัดหางาน
3 ) วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 1. เพื่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์/สินค้าและการให้บริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์/สินค้าและบริการของเรา รวมถึงสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต และใช้รายละเอียดของสินค้า/บริการที่ท่านซื้อ/ใช้บริการเพื่อประมวลผลและเสนอสินค้า/บริการที่เราเชื่อว่าท่านสนใจเพิ่มเติม ตลอดจนการดูแล การบำรุงรักษา และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว
 2. เพื่อการจัดส่งสินค้าตามที่ท่านได้มีการสั่งซื้อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึง เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงสถานะการจัดส่งสินค้าดังกล่าว
 3. เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา และการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากเรา หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ
 4. เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของท่านในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือการติดต่อกับเรา
 5. เพื่อการดำเนินการตามความประสงค์ของท่านที่ได้แจ้งไว้กับเรา
 6. เพื่อการขออนุญาตเซ็นเซอร์ในการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ รวมถึงการนำข้อมูลของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์/สินค้าจริงมาใช้ในการออกรายการทางโทรทัศน์
 7. เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ บริการอื่น ๆ ของเรา อาทิ การให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพ และ/หรือข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/สินค้าและการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา
 8. เพื่อการวิเคราะห์ให้เข้าใจพฤติกรรมในการใช้บริการในเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม และเราจะได้นำผลการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงให้การใช้งานเว็บไซต์ของเรามีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 9. เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าใหม่ ๆ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริการ การสำรวจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพิจารณาการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัทฯ
 10. เพื่อความจำเป็นในการทำธุรกรรมระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง การพิจารณา จัดทำ และลงนามในสัญญาทางการค้า การปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้าง สัญญาบริการ สัญญาทางการค้าอื่น ๆ และความตกลงหรือความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ระหว่างบริษัทฯ และคู่สัญญา รวมถึงกระบวนการขอและพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องอันอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท เป็นต้น
 11. เพื่อการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับ
  1. ตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย
  2. ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอยู่
  3. บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
  4. ปกป้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  5. ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ บุคคลากร และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น
  6. เยียวยา ป้องกัน หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 12. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแลและให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่ภาครัฐกำหนด อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การปฏิบัติตามสัญญา (รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ)
 13. เพื่อการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ การให้บริการหรือการดูแลลูกค้า การควบคุมคุณภาพของการให้บริการ
 14. เพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล
 15. เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ร้านค้า และคลังสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับเรา หรืออาคาร สถานที่ ร้านค้า และคลังสินค้าของบริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 16. เพื่อจัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
 17. เพื่อการวิจัยและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์/สินค้าและบริการ การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของเว็บไซต์
 18. เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาด
 19. เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ
 20. การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
 21. เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น
 22. ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการดำเนินการของบริษัทฯ
 23. ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ท่านจะได้รับการแจ้งเมื่อเรามีการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

อนึ่ง ในการได้ข้อมูลของท่านมานั้น เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3) เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับเรา ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้ แจ้งผ่านทาง Call Center หรือทางอีเมลของบริษัทฯ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ท่านอาจได้รับความสะดวกในการให้บริการน้อยลง หรือไม่สามารถใช้บริการบางอย่างได้
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เป็นการจำเป็นเพื่อใช้สิทธิในการเรียกร้อง ฟ้องร้อง รักษาสิทธิ รับช่วงสิทธิ โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
4 ) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. เก็บรวบรวม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3)
 2. ใช้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3) ทั้งนี้ ในการขายผลิตภัณฑ์/สินค้าหรือการให้บริการของเรา หรือการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในบางกรณี เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ โดยเราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ณ ขั้นตอนที่ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของเราต่อไป นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นและภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจ้งเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่าง ๆ (ทางโทรศัพท์ Call Center, SMS, ช่องทางดิจิทัล และด้วยวิธีการอื่นใด) เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของเราผ่านการแนะนำผลิตภัณฑ์/สินค้า และบริการที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากเรา ยกเว้นการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เราได้ให้แก่ท่าน
 3. เปิดเผย เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3) ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีดังนี้
  1. บริษัทขนส่งซึ่งเป็นคู่ค้าของเรา สำหรับการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน รวมถึงการแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า
  2. คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Computing บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัยให้แก่บริษัทฯ บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บริษัทฯ เป็นต้น) เพื่อให้บริการในการนำเสนอสิทธิประโยชน์และบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ แก่ท่าน รวมถึงการพัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การดำเนินการด้านบัตรเครดิต การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการลูกค้า การส่ง SMS การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ การสำรวจความพึงพอใจและการทำวิจัย การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าโดยจะมีการทำสัญญารักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ กรณีนิติบุคคลจะต้องมีมาตรฐานด้านความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
  3. หน่วยงานรัฐบาล รัฐบาล หรือองค์กรอื่นตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำร้องขอ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
  4. กองเซ็นเซอร์ของแต่ละสถานี เพื่อดำเนินการขออนุญาตเซ็นเซอร์ในการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ โดยอาจรวมถึงโรงพยาบาล โรงแรมและที่พัก บริษัทสายการบิน สื่อมวลชน บุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ ธุรกรรม หรือติดต่อกับทางบริษัทฯ เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ

กรณีที่บริษัทฯ ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ บริษัทฯ จะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

กรณีที่บริษัทฯ ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ดังนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหากบริษัทฯ ไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

5 ) การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในบางกรณีบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของเราที่ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้มีประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่

 1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
 2. ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับเรา หรือเป็นการทำตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น
 4. เป็นการกระทำตามสัญญาของบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน
 5. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
 6. เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
6 ) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูล โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลังระยะเวลาที่สัญญาสิ้นผลบังคับไว้ระยะเวลาหนึ่ง และสอดคล้องตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปแม้จะพ้นกำหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม เช่น กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

7 ) มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการบริหารจัดการของเรา ในการป้องกันความเสี่ยงอันอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย เราจึงได้สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลธุรกิจกำหนด

บริษัทฯ มีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการให้บริการของบริษัทฯ เช่น พนักงาน ผู้ตรวจสอบภายนอก และที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งบุคคลที่บริษัทฯ อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อบริษัทฯ ทำสัญญา หรือข้อตกลงกับบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รับผิดชอบจะได้รับการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

8 ) สิทธิของเจ้าของข้อมูล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย

 1. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 3. สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
 4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย
  4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ กำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 5. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ)
 6. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
 7. สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

ท่านสามารถติดต่อมายัง Call Center หรือเจ้าหน้าที่ DPO ของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง การลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือการถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อกรณีการปฏิบัติตามสัญญา หรือกรณีการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ จึงอาจเกิดข้อจำกัดในการให้บริการในบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และอาจทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การบริการ และข่าวสารจากบริษัทฯ ต่อไป

9 ) การจัดการคุกกี้ (Cookies)

เราอาจจะใช้โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน และรวบรวมสถิติวิจัย การวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์มของเรา โดยเราจะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในแพลตฟอร์ม
 • จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการใช้งานของท่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยเราจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ท่านสามารถล็อคอินบัญชีของท่านในเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และนำไปพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

ทั้งนี้ ท่านอาจจัดการและลบโปรแกรมคุกกี้ (Cookies) ผ่านทางเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวโปรดไปที่เนื้อหาวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน

10 ) การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของเราจะมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากของเรา ขอให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

11 ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด ท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขดังกล่าวได้ที่ www.amadogroup.co.th/privacy-policy ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564

12 ) ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 8) ท่านสามารถติดต่อมายัง

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

ชื่อ
บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด
สถานที่ติดต่อ
441/4 ซ.นาคนิวาส 57 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 1451, 02-766-8899, 02-853-9999
www.amadogroup.co.th

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office: DPO)

สถานที่ติดต่อ
441/4 ซ.นาคนิวาส 57 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
ช่องทางการติดต่อ
[email protected]
โทร. 02-932-9658 ต่อ 419

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านพบว่าบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว บริษัทฯ ขอให้ท่านโปรดติดต่อมายังเรา เพื่อให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก